Jonas Svenborn

Störst vana att hjälpa..

...Maskrosbarn med behov av insikt och förståelse, förändringar i sina liv, att ta makten tillbaka - unga som vuxna som växt upp med psykisk ohälsa, missbruk, våld i alla dess former

…Familjer, individer och konstellationer inom familjen där man känner att man fastnat, hamnar i konflikter och där oönskade mönster upprepar sig. Du/ni som behöver stöd i situationen och hjälp att förändra 

...Bonusföräldrar i behov av stöd. Det är en utmaning utifrån samtliga familjemedlemmars perspektiv, så som svårigheter i att hantera vardagssituationer, känslor. behöver du förståelse, insikter, samt kunna reflektera och bolla idéer som kan leda till positiva förändringar

...Dig med relationsproblem. Du som behöver reflektera, berätta för någon som kan reflektera inför dig, hitta mönster, bolla idéer och tankar som kan innebära nya perspektiv på vad du är med om, vad du kan behöva

...Du som bara behöver prata, som behöver någon som bara lyssnar, möter dig i din berättelse, utifrån dina behov

...Dig med stressrelaterade problem och utmaningar. Du kanske befinner dig i en svår situation och önskar ett bollplank. Jag är med dig, lyssnar och reflekterar. Jag hjälper dig att sortera, reda i tankar. 


Utbildning:

Familjeterapeut, systemteoretisk, 2-årig 

- Systemteoretisk grund
- Interaktionistiskt tankesätt
- Grupprocesser/Epistemologi och vetenskapsteori 
- Familjeterapeutiska skolor och tillämpningar 
- Kommunikationsteori och samtalsmetodik 
- Arbete mellan Makt och hjälp - kontextens inverkan
- Nätverkstankar i teori och praktik
- KASAM/Salutogena krafter
- Analogt/digitalt språk
- Skulpturer/gestaltning/metaforer
- Direkthandledning

Kurser:

Våld i nära relationer

Våld mot barn, psykiskt och fysiskt

Signs Of Safety 

Komplex traumatisering

Hedersrelaterat våld 

BRA-samtal

BBIC

Miljöterapi

Tejping (barnorienterad familjeterapi) 

Om mig

Min resa till destination familjeterapeut, samtalsstöd och coachning startade redan från första mötet med livet. Att mina erfarenheter under barndomen, ungdomen och som vuxen skulle kunna användas till att hjälpa andra, det tog jag vara på först 2016, då jag skolade om mig själv till familjeterapeut. Vid sidan av arbetet som familjebehandlare har jag även tillgodosett mig ett flertal kurser och utbildningar som gett trygghet i arbete med våld mot barn, våld i nära relationer, traumatisering, barnsamtal, etcetera. Men utbildningen i all ära, det är livet som gett flest verktyg och mest förståelse i möten med människor som behöver stöd i olika former. 

Jag är ett så kallat maskrosbarn, uppväxt i ett hem där jag överlevt snarare än något annat. Fysiskt våld, psykiskt våld, förälder med psykisk ohälsa och missbruk. Lever man i en sådan miljö tvingas man lära sig strategier och beteenden som fungerar på var och en av alla situationer man ställs inför. Att leva så som barn får starka konsekvenser, som tar sig olika utryck genom livet. För många saknas förutsättningar även utanför hemmet, där annars de viktigaste faktorerna finns för att överleva och dessutom skapa sig ett eget liv. Jag har haft turen att födas med något inre driv att ta mig an, att klara av, att bevisa - samt att jag haft förmånen att ha positiva, viktiga förebilder som jag kunnat se och lära av. 

Dessutom har jag föreningslivet, fotbollen och allt vad det innebar, att tacka för att jag har fostrats in i miljöer jag kunnat ta vara på. När jag skulle bli vuxen hade jag fortfarande aldrig ätit en måltid hemma utan ångesten i tystnaden, våldet som gjorde sig påmint. Jag hade heller aldrig fått en saga läst för mig, eller fått någon hjälp med läxa. Ja, det kan skrivas en bok om allt som saknades. Men det kan också skrivas böcker om allt jag tar med mig, som gjort mig stark och som jag har nytta av. Kraften i det goda vann över all ondska och idag lever jag med en acceptans inför mina tillkortakommanden och men som min livshistoria har gett mig. Man behöver bearbeta, ta hjälp, reflektera och lära sig att se på sig själv med snälla ögon. Resan dit är olika lång, men i princip alltid värd mödan.

I vuxen ålder har jag tagit mig igenom ett flertal gedigna utbildningar, lyckats göra fina insatser i arbetslivet som såväl undersköterska, säljare och som journalist, samt numera inom mitt kall som socialarbetare, behandlare/terapeut och coach. Jag har dessutom haft förmånen att spela på de flesta nivåer inom idrotten, vilket har berikat mig med närmast oförskämt många relationer till väldigt fina och värdefulla människor. Mitt liv är rikt och jag kan stolt konstatera att jag är pappa till två fina barn, samt två bonusbarn - detta är min viktigaste livsuppgift idag, vid sidan av ynnesten och möjligheten att kunna hjälpa familjer och individer till små positiva förändringar.

Arbetslivserfarenhet

Familjebehandlare i Haninge och Botkyrka kommun (ca 6 år), beviljad frivillig insats av socialtjänsten där vi tar emot familjer med olika former av problematik. Gemensamt för alla är att dom är i behov av förändring

Behandlingsassistent (ca 2 år), behandling och stöd till barn och ungdomar på en behandlande skola i Botkyrka kommun

Undersköterska (ca 6 år), inom såväl äldreomsorg som på neonatal intensivvårdsavdelning med prematura (för tidigt födda) barn

Sälj- och marknadsföring (ca 5 år), större som mindre bolag

Journalist (ca 6 år), dels som ansvarig för all polisiär bevakning på tidning, men också övrig journalistik på såväl tidning som webb


Övriga utbildningar

Vård- och omsorg (undersköterska)

Journalist (TV/Tidning)

Webbredaktör/Kommunikatör

Personlig tränare

Sälj- och marknadsföring

Webbdesign och programhantering